شماره اول ماهنامه هفت و نیم با تیتر «بازیگوشی ها و شیطنت های مدیران علامه ای» خرداد سال ۱۳۹۷ منتشر شد.