تعیین استراتژی، نظارت بر عملکرد

وظایف اعضای هیات مدیره مجتمع علامه طباطبایی

هیات موسس مجتمع علامه طباطبایی با هدف اداره بهتر مجتمع، پنج نفر از مدیران با سابقه آموزشی، فرهنگی و اقتصادی را از سال ۱۴۰۰، برای مدت دو سال بعنوان هیات مدیره مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی انتخاب کرده اند. تعیین استراتژی ها و نظارت بر عملکرد مدیر مجتمع از جمله وظایف هیات مدیره است.