جشنواره لیگ علمی؛ چالش مستمر علامه ای ها

لیگ علمی، چالش مستمر علمی برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی در پروژه تازه بنیان آکادمی علم و اندیشه است.

در این لیگ، دانش آموزان در هر پایه، به تیم های دو یا سه نفره تقسیم می شوند. پیش از شروع ثبت نام مسابقات، مساله هایی در زمینه های مختلف مثل فیزیک، شیمی ، زیست شناسی ،اقتصاد و مطالعات اجتماعی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. دانش آموزان پس از انتشار پرسش ها، می توانند تیم هایشان را تشکیل دهند و در مسابقه ثبت نام کنند.

تیم ها در لیگ علمی، در طول سال تحصیلی فرصت دارند بر روی پاسخ سوالات و روش های خلاقانه حل آن، به صورت پژوهشی کار کنند و دلایل قانع کننده برای پیشنهاد حل مساله خود مهیا کنند.

لیگ علمی، چالش مستمر علمی برای دانش آموزان دبیرستان های دوره اول مجتمع علامه طباطبایی در پروژه تازه بنیان آکادمی علم و اندیشه است.

در این لیگ، دانش آموزان در هر پایه، به تیم های دو یا سه نفره تقسیم می شوند. پیش از شروع ثبت نام مسابقات، مساله هایی در زمینه های مختلف مثل فیزیک، شیمی ، زیست شناسی ،اقتصاد و مطالعات اجتماعی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. دانش آموزان پس از انتشار پرسش ها، می توانند تیم هایشان را تشکیل دهند و در مسابقه ثبت نام کنند.

تیم ها در لیگ علمی، در طول سال تحصیلی فرصت دارند بر روی پاسخ سوالات و روش های خلاقانه حل آن، به صورت پژوهشی کار کنند و دلایل قانع کننده برای پیشنهاد حل مساله خود مهیا کنند.

در روز مسابقه، شرکت کنندگان به صورت سه گروهی در قالب کار تیمی فعالیت را آغاز می کنند؛ یک تیم به عنوان ارائه دهنده، یک تیم چالش کننده و تیم سوم شاهد. گروهی از دبیران و کارشناسان هم به عنوان داور بر همه فعالیتها نظارت دارند.

در ابتدای مسابقه، گروه چالش کننده، گروه ارائه دهنده را با پرسیدن پرسش هایی درباره نحوه پژوهش، آزمایشات و روش حل مسئله به چالش می کشد. تیم اول می بایست به طور کامل فعالیت هایشان را برای تیم دوم شرح داده و به سوالاتشان پاسخ دهند.

هنگام مباحثه دو تیم، تیم شاهد به فعالیت دو گروه دیگر امتیاز می دهد. در دو مرحله دیگر مسابقه، جایگاه گروه ها، دو بار تغییر می کند و هر گروه یک بار در جایگاه چالش کننده، یک بار ارائه دهنده و یک بار شاهد قرار می گیرد. به این صورت هر سه گروه در هر سه موقعیت سنجش میشوند.

در سراسر این سه مرحله، داوران اصلی مسابقات، شامل دبیران و اساتید مدرسه، به مجموعه فعالیت های سه تیم امتیاز می دهند. تیم ها براساس مجموعه امتیازاتشان در سه مرحله، در رتبه های مختلف جدول قرار می گیرند و یا به مراحل بعدی صعود می کنند. به تیم های برگزیده نهایی، لوح و مدال تعلق خواهد گرفت.