ماموریت ها، چشم انداز و ارزش های سازمانی مجتمع علامه طباطبایی

ماموریت ها، چشم انداز و ارزش های سازمانی مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی به شرح زیر تدوین و توسط مدیرعامل مجتمع ابلاغ شده است:

ماموریت :

کمک به دانش آموزان با مشارکت اولیاء آنها جهت شناسایی ، رشد و پرورش ابعاد مختلف وجودی آنها به کمک آموزشهای کیفی و با همراهی  نیروی انسانی متعهد و بهره گیری از  نظام آموزشی به روز و کارآمد.

چشم انداز:

سازمان تاثیر گذار و پیشرو در امر آموزش کشور با زیرساختهای قوی که  انتخاب اول دانش آموزان مستعد و نخبه و خانواده های فرهیخته است و تربیت شدگان این سازمان عموما افرادی شاخص در زندگی خود هستند.

ارزشها:
احترام به تفاوت دیدگاه ها، صمیمت، اخلاق مداری، یادگیری دائمی، شایسته سالاری ارزشهای سازمانی مجتمع علامه طباطبایی است.