۱۰ رتبه زیر هزار پاسدارانی ها در کنکور ۱۳۹۹

مرداد ۹۹ – دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحدپاسداران در کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ در رشته های ریاضی و فیزیک، زبان و هنر، ۳رتبه زیر ۱۰۰ و ۱۰ رتبه زیر ۱۰۰۰ (مجموعا ۱۳ رتبه زیر ۱۰۰۰) کسب کردند.

اسامی پاسدارانی ها در گروه ریاضی:
آرشام لولوهری رتبه ۸۹
کاوه آریانی رتبه ۵۵۹
محمدعلی گرکانی نژاد رتبه ۵۹۳
عرفان ریاضتی رتبه ۸۹۰

اسامی پاسدارانی ها در گروه هنر:
کاوه آریانی رتبه ۳۰
عرشیا بیرک آبادی رتبه ۳۹۸
محمدعلی گرکانی نژاد رتبه ۴۶۴
آرشام لولوهری رتبه ۵۱۵
عرفان ریاضتی رتبه ۶۵۹
شایان عسکری رتبه ۹۲۲

اسامی پاسدارانی ها در گروه زبان:
آرشام لولوهری رتبه ۶۸
کاوه آریانی رتبه ۱۷۳
عرفان ریاضتی رتبه ۵۴۱