معرفی پاسدارانی های برتر در امتحانات نوبت اول

تیر ۱۴۰۱ – دانش آموزان برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران معرفی شدند. این دانش آموزان در امتحانات نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بهترین نتایج را کسب کردند.

در پایه هفتم «محمد ماهان بیدی»، «پارسا علی محمدی»، «برسا قماشی»، «آرین ولی»، «محمد عرفان اسناوندی»، «پارسا الیکی»، «علی نیازی»، «امیرمحمد آزاده» و «کسری دانایی» به عنوان دانش آموزان برتر معرفی شدند.

«آریو یعقوب دوست»، «سامیار اسلامی»، «محمد امین اکبرخانی»، «امیرسام مظلوم نژاد»، «سید امیرارسلان سجادی»، «رامتین مغرور»، «آریا علیزاده» و «سامان فتاحی» دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران هستند که در امتحانات نوبت اول بهترین نتایج را کسب کردند.

همچنین در پایه نهم «پرهام جاوری»، «امیرپارسا خسروشاهی»، «محمد بشیری زاده»، «امیرپارسا مهرنگی» و «امیرپارسا نورمحمد» دانش آموزان برتر شناخته شدند.

امنحانات نوبت اول از اول تا ۱۴ دی ماه به صورت هماهنگ بین مدارس دوره اول علامه طباطبایی برگزار شد.