بهترین های تنیس روی میز طلیعه نور مشخص شدند

تیر ۹۵ – سال تحصیلی ۹۶-۹۵؛ مسابقات تنیس روی میز المپیاد ورزشی طلیعه نور با حضور دانش آموزان هفت مدرسه علامه طباطبایی برگزار شد.

در مسابقات تیمی پایه هفتم، تیم تنیس روی میز واحد آبشناسان به مقام قهرمانی رسید و تیم واحد پاسداران دوم شد. در رقابت های انفرادی پایه هفتم نیز «حسین مظفری فرد» و «امیررضا اکبری» از واحد آبشناسان به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند و «عرفان ذاکری» از واحد پاسداران به همراه «باربد اصغرزاده» از واحد آبشناسان به طور مشترک سوم شدند.

در پایه هشتم و در رقابت های تیمی، تیم میرداماد به مقام اول رسید و تیم واحد آبشناسان دوم شد. در بخش انفرادی هم «پرهام مسکوند» از واحد آبشناسان  و «صدرا واعظ زاده» از واحد میرداماد به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند و «ایلیا صادقی» از واحد آبشناسان به همراه «صدرا صفاری» از واحد میرداماد به طور مشترک سوم شدند.

در مسابقات پایه نهم و دهم هم تیم آبشناسان (الف) به مقام قهرمانی رسید و تیم تنیس روی میز واحد فرمانیه دوم شد. در مسابقات انفرادی نیز «متین خلیلی» از واحد پاسداران به مقام قهرمانی رسید و  «پارسا صدیق» از واحد آبشناسان به مقام دوم رسید. «حسام نصیری» از واحد گلستان و «پارسا محمدیان» از واحد آبشناسان نیز مشترکا سوم شدند.