شروع امتحانات میان ترم دوره اولی ها از ۳۰ فروردین

برنامه امتحانات میان ترم دانش آموزان دبیرستان های دوره اول علامه طباطبایی اعلام شد. علامه ای ها از ۳۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ماه در ۴ امتحان حساب، جبر و هندسه، عربی، فارسی و علوم تجربی شرکت می کنند. بودجه بندی برای هر درس در این برنامه مشخص شده است. سوالات میان ترم به صورت تشریحی است. ساعت برگزاری هر امتحان هم توسط واحدها به دانش آموزان اعلام می شود.

برنامه و بودجه بندی امتحانات میان ترم پایه هفتم:

برنامه و بودجه بندی امتحانات میان ترم پایه هشتم:

برنامه و بودجه بندی امتحانات میان ترم پایه نهم:

اخبار پیشنهادی