مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

خرسندیم که بهترین‌ها ما را انتخاب کرده‌اند

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

روش جدید ارزشیابی کیفی-توصیفی در واحد تهرانپارس

مدیر پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس، به تشریح و توصیف نحوه پیاده سازی ارزشیابی کیفی-توصیفی در این واحد پرداخت.

«نجمه امرالهی»، مدیر دبستان در این باره گفت: «در این روش، امتحان به آن معنا که در روش سنتی وجود داشت حذف شده است و روند پیشرفت دانش آموزان در طول ترم تحصیلی اهمیت دارد. به عملکرد مثبت دانش آموز بها داده شده و تنها بر اساس میزان اشتباهاتش سنجیده نمی شود.»

در روش سنتی اگر دانش آموز در آزمون املاء فارسی اکثر کلمات را صحیح می نوشت و چند اشتباه داشت، به خاطر اشتباهاتش نمره از دست می داد. در روش جدید دانش آموز به خاطر آنچه که آموخته است تشویق می شود. کشف استعدادها، تشویق دانش آموزان به یادگیری و دادن فرصت دوباره برای تلاش بیشتر از اهداف مهم ارزشیابی کیفی-توصیفی است.

دانش آموزان را به طور مستمر ارزیابی می کنیم

«امرالهی» با اشاره به پیاده سازی ارزشیابی کیفی-توصیفی در پیش دبستان و دبستان مجتمع علامه طباطبایی- واحد تهرانپارس گفت: «آموزگار تمام کارها و فعالیت های دانش آموز را به طور مستمر رصد و ثبت می کند. او برای این کار از پوشه کار، چک لیست، آزمون های مداد کاغذی و ثبت روزانه تکالیف و مشارکت دانش آموز در فعالیت های گروهی استفاده می کند.» مدیر دبستان همچنین افزود: «از اطلاعات جمع آوری شده بدین طریق در پایان ترم برای ارزیابی و ارائه بازخورد عملکرد دانش آموز مورد استفاده قرار می گیرد. دانش آموزان با توصیف خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیاز به تلاش ارزیابی می شوند.»

کار گروهی و مشارکت در اولویت است

مدیر دبستان با تاکید بر اولویت مشارکت دانش آموزان در تدریس افزود: «کارها در کلاس به صورت گروهی و مشارکتی  انجام می شود. دسته بندی وجود ندارد و دانش آموزان ضعیف، متوسط و قوی کنار یکدیگر و به دور از استرس فعالیت می کنند و می آموزند. با این روش در کلاس به جای فضای رقابتی، رفاقت جریان دارد.»

وی در خاتمه با ابراز رضایت از روند پیشرفت مدرسه در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ گفت: «هدف ما در آموزش ابتدایی، پرورش مهارت های زندگی در دانش آموزان است. در اولین سال کار این واحد با تاکید بر ارزشیابی کیفی-توصیفی در راستای پیشرفت و جلب رضایت دانش آموزان و والدین گام برداشتیم.» وی افزود: «از ابتدای سال سعی کردیم بر انجام کارهای آموزشی، تربیتی و مهارتی تمرکز کنیم و خانواده ها را به خوبی در جریان امور قرار دهیم که این امر امسال محقق شد.»

اخبار پیشنهادی