دومین دوره جشنواره «مشق نقش فردا» از آبان ماه آغاز شد. این جشنواره ویژه دبستانی های مجتمع علامه طباطبایی در هفت موضوع مختلف برگزار می شود. برای آشنایی بیشتر با موضوع اول «سفر به آینده و فراتر از آن» این ویدئو را تماشا کنید.