موفقیت ها

برترین های امتحانات نوبت اول واحد دخترانه پاسداران

برترین های امتحانات نوبت اول واحد دخترانه پاسداران

دانش آموزان برتر آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی که بهترین عملکرد را در امتحانات نوبت اول داشتند معرفی شدند.

پایه هفتم: حنانه عباسی

پایه هشتم: فاطمه میرزا کوچکی

پایه نهم: ستاره محمدظاهری