اخبار مدرسه

تیتر و عکس؛ آشنایی با دبیران واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1400/3/8

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، روزهای شنبه و سه شنبه در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود.

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، روزهای شنبه و سه شنبه در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت چهارم تیتر و عکس معرفی دبیران دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحدپاسداران است.