اخبار مدرسه

آغاز امتحانات میان ترم دختران علامه ای

تاریخ انتشار : 1397/8/29

آزمون های میان ترم دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد.

آزمون های میان ترم دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. دختران علامه ای از سه شنبه 29 آبان ماه تا یکشنبه 18 آذر در این امتحانات شرکت می کنند. دانش آموزان در این مدت دروس عربی، زبان، ریاضی، علوم، فارسی، پیام های آسمانی و قرآن و مطالعات اجتملعی را آزمون می دهند. ساعت برگزاری آزمون های میان ترم 7:15 صبح است. امتحانات میان ترم بخشی از نمره مستمر دانش آموزان را تشکیل می دهند.

دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران بعد از هر امتحان، در نظر سنجی مربوط به آن آزمون هم شرکت می کنند. در این نظرسنجی درباره کیفیت برگزاری امتحان، سختی و آسانی سوال ها، میزان مطالعه و بحث های آموزشی دیگر، از دانش آموزان سوال پرسیده می شود.

نتایج این نظرسنجی توسط مشاوران مدرسه در برنامه ریزی های آموزشی دانش آموزان جهت شرکت در امتحانات پایان ترم و برنامه ریزی های درسی مورد استفاده قرار می گیرد.

برنامه میان ترم دانش آموزان به این شرح است: