اخبار مدرسه

پایه دهمی های واحد پاسداران آزمون هفتگی دادند

تاریخ انتشار : 1397/7/14

اولین آزمون هفتگی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران شنبه 14 مهرماه به صورت داخلی برگزار شد.

اولین آزمون هفتگی دانش آموزان پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران شنبه 14 مهرماه به صورت داخلی برگزار شد. دانش آموزان در این آزمون به پرسش هایی از دروس دین و زندگی، ریاضی و فیزیک پاسخ دادند.

 15 تست درس دین و زندگی از درس یک این کتاب، 20 تست درس ریاضی از ابتدای مثلثات تا انتهای دایره مثلثاتی و 15 تست درس فیزیک از فصل دوم قسمت انرژی جنبشی مطرح شدند. زمان این آزمون 70 دقیقه بود.

آزمون های هماهنگ دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی واحدهای شریعتی و پاسداران از شنبه 21 مهرماه آغاز می شود. در این آزمون ها دانش آموزان پایه دهم و یازدهم شرکت خواهند داشت.

نتایج این آزمون ها به نمره تراز تبدیل می شود و در پایان نیمسال  اول در هر درس ده نمره از ارزشیابی مستمر دانش آموزان را تشکیل می دهد. ده نمره دیگر توسط دبیر و بر حسب آزمون های کلاسی، میان ترم، تکالیف و ... تعیین خواهد شد.