اخبار مدرسه

دختران علامه ای «روزنگار» گرفتند

تاریخ انتشار : 1397/7/3

عملکرد آموزشی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با دفاتر «روزنگار» بررسی می شود.

عملکرد آموزشی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران با دفاتر «روزنگار» بررسی می شود. «سمیه خدایی» مسئول پایه هفتم واحد پاسداران می گوید روزنگار رابط بین مدرسه، دانش آموز و خانواده ها است: «دفاتر روزنگار از دوم مهرماه در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. آن ها باید ساعت و مباحث مطالعه شده در منزل را به طور دقیق در این دفتر ثبت کنند. کارسنج هر دانش آموز هم بر اساس اطالاعات ثبت شده در این دفاتر تکمیل می شود. همچنین اولیاء می توانند نظر یا پیشنهادات خود را در آن برای مشاوران هر پایه بنویسند. به این صورت، روزنگار رابط خانواده ها و مدرسه است.»

مطالب ثبت شده در روزنگار چه کاربردی برای برنامه ریزی درسی دانش آموزان دارند؟ خدایی این پرسش را اینطور پاسخ می دهد: «دفاتر روزنگار در پایان هر هفته توسط مسئول پایه بررسی شده و برنامه ریزی درسی برای هفته بعد با توجه به ساعات مطالعه دانش آموز انجام می شود. در این روش زمان و مباحث مطالعه با توجه به مهارت هایی که دانش آموز در هفته گذشته کسب کرده تعیین خواهد شد.»

به گفته مسئول پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران، دفاتر روزنگار نظم مطالعاتی و تمرکز دانش آموزان را تقویت می کند.