اخبار مدرسه

برنامه امتحانی میان ترم واحد پاسداران اعلام شد

تاریخ انتشار : 1397/1/18

امتحانات میان ترم نیمسال تحصیلی دوم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد.

امتحانات میان ترم نیمسال تحصیلی دوم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. دانش آموزان پایه دهم و یازدهم واحد پاسداران تا اول ازدیبهشت ماه در این امتحانات شرکت می کنند. 

امتحانات میان ترم برای آمادگی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران جهت آمادگی برای امتحانات پایان ترم طراحی شده است و نمرات آن مستقیما در ارزشیابی مستمر دانش آموزان لحاظ خواهد شد. کارنامه این امتحانات دو هفته بعد از برگزاری آزمون ها به دانش آموزان و خانواده های آن ها ارائه خواهد شد.

بودجه بندی این امتحانات از فصل هایی است که در نیمسال دوم تحصیلی برای دانش آموزان تدریس شده است.

برنامه امتحانی میان ترم واحد پاسداران را مشاهده می کنید.