اخبار مدرسه

نقش دفاتر برنامه ریزی در لیگ علمی واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/12/8

لیگ علمی دانش آموزان پایه دهم واحد پاسداران از 28 بهمن ماه آغاز و تا 18 اسفند ماه ادامه دارد.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران دفاتر برنامه ریزی فردی دریافت کردند. این دفاتر ویژه لیگ علمی دانش آموزان پایه دهم واحد پاسداران می باشد که از 28 بهمن ماه آغاز و تا 18 اسفند ماه ادامه دارد.

دفتر برنامه ریزی هر دانش آموز شامل برگه های برنامه ریزی هفتگی است. در انتهای هر هفته محتوای آموزشی این برگه ها تغییر می کند و با توجه به وضعیت درسی فرد، به روزرسانی می شود.

دانش آموزان موظفند دفاتر برنامه ریزی خود را هر روز به دقت پر کنند. همچنین باید دفاتر برنامه ریزی به صورت روزانه توسط والدین امضا شود. این دفاتر هر هفته حداقل در دو نوبت توسط مسئول پایه کنترل می شود.

پر کردن منظم دفاتر و ساعت مطالعاتی بالا در مدرسه و منزل، در لیگ علمی امتیاز مثبت برای دانش آموزان به همراه دارد.

در لیگ آموزشی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در ابتدا به تمامی دانش آموزان 100 امتیاز داده شده است و بر اساس مکانیسم های تعریف شده، دانش آموزان در این مدت می توانند به امتیازشان بیفزایند یا شاهد کاهش آن باشند. این لیگ با محوریت آزمون آزمایشی 18 اسفند و برای القای روحیه رقابت سالم و هدفمند در دانش آموزان برگزار می شود.