اخبار مدرسه

آغاز لیگ علمی در واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/11/29

لیگ علمی دانش آموزان پایه دهم واحد پاسداران از 28 بهمن تا 18 سفند ماه ادامه خواهد داشت.

لیگ علمی دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران آغاز شد. این فرآیند آموزشی از 28 بهمن ماه آغاز و تا جمعه 18 اسفند ادامه خواهد داشت. در این مدت دانش آموزان به رقابتی سازنده با هم می پردازند. 

«محمد جهانشاد» مشاور پایه دهم واحد پاسداران درباره این فرآیند آموزشی می گوید: «در ابتدا به تمامی دانش آموزان 100 امتیاز داده شده است و بر اساس مکانیسم های تعریف شده، دانش آموزان در این مدت می توانند به امتیازشان بیفزایند یا شاهد کاهش آن باشند. این لیگ با محوریت آزمون آزمایشی 18 اسفند و برای القای روحیه رقابت سالم و هدفمند در دانش آموزان بنا نهاده شده است.»

جهانشاد درباره جزییات این برنامه آموزشی می گوید: «در امتیازدهی به دانش آموزان فعالیت آنها در حوزه های غیرآموزشی هم تاثیرگذار است. فعالیت های فرهنگی ، انضباطی، ورزشی و هنری و فعالیت در نشریه «فانوس»، در فرآیند امتیازدهی موثر است و نشاط دانش آموزان را بیشتر می کند.»

دفاتر برنامه ریزی شخصی از دیگر برنامه هایی است که برای دانش آموزان پایه دهم در نظرگرفته شده است. جهانشاد می گوید: « در طی این 3 هفته دفاتر برنامه ریزی با ظاهری جدید و تغییراتی اندک در محتوا به نسبت فرم قبلی، در اختیار دانش آموزان است. دانش آموزان باید دفاتر برنامه ریزی خود را به طور مرتب پر کرده و هر روز همراه خود داشته باشند.

جهانشاد می گوید خانواده ها نیز باید در این فرآیند همراه مدرسه باشند: «در دفاتر برنامه ریزی محلی برای امضای اولیا دانش آموز و مسئول پایه تدارک دیده شده است. طبیعتا دانش آموزان باید ولی خود را از ریز فعالیت های آموزشی در منزل مطلع کند.»

به گفته مشاور پایه دهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران دفاتر برنامه ریزی هر هفته در روزهای یکشنبه و پنجشنبه توسط مسئول پایه کنترل خواهد شد.

آیین نامه لیگ آموزشی: