دختران علامه‌ای؛ دانش‌آموزانی مسئولیت پذیر

*اولويت‌هاي پيشدبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبايي - واحد تهرانپارس چيست؟

 

مجتمع فرهنگي، آموزشي علامه طباطبايي با «ربع قرن» سابقه آموزشي،«پيش‌دبستان و دبستان دخترانه علامه طباطبايي» را با هدف کشف استعدادهاي دختران ايران اسلامي و بسترسازي براي شکوفايي آنان بر مبناي سند تحول آموزش ‌و پرورش کشور در بهار سال 1396 تاسيس کرد.

اين موسسه سعي در تربيت کودکاني دارد که معناي کارگروهي و تکيه بر هويت خود را درک ‌کنند، براي دستيابي به آرمان‌هايشان تلاش ‌کنند، پشتکار به خرج ‌دهند و در اين مسير از همراهي معلمان و مربيانشان بهره‌مند ‌شوند. اين همه در مدرسه‌اي اتفاق مي‌افتد که محيطي با نشاط، شاداب و متناسب با سن دانش‌آموزان دبستاني آماده کرده باشد.

مدرسهاي براي «دختران علامه اي»

دختران علامه اي مي‌آموزند که به خود احترام بگذارند، براي علم‌آموزي تمام پشتکار خود را به کار گيرند، خود را همانگونه که هستند بپذيرند و دوستانشان را درک کنند.«دانش‌آموزان علامه اي» با مفاهيم مسئوليت فردي و اجتماعي آشنا مي‌شوند و سعي مي‌کنند آنچه به او محول شده است را به بهترين شکل انجام دهد. او ياد مي‌گيرد به قانون احترام بگذارد. چه در محيط آموزشي، چه در خانواده و چه در اجتماع. «دختران علامه‌اي» تمام ظرفيت و استعدادهاي خود را براي علم‌آموزي و ترقي در تحصيل‌شان به کار مي‌گيرند.

مدرسه‌اي براي تامل محوري

هدف ما در «دبستان دخترانه علامه طباطبايي - واحد تهرانپارس» اين است که مهارت‌هاي دختران دانش‌آموز را براي بهتر فکر کردن و خردورزي افزايش دهيم و «تامل محوري» را جايگزين «حافظه‌مداري» کنيم. ما کمک مي‌کنيم تا دانش‌آموز پرسشگري را تمرين کند. انديشه‌هاي خود را پايش کند، از درستي و نادرستي تفکراتش مطمئن شود و در نهايت خود را مسئول افکار و اعمالش بداند.

در اين راستا «دبستان دخترانه علامه طباطبايي - واحد تهرانپارس» برنامه هاي مدوني طراحي و اجرا کرده است. اين برنامه‌ها  متناسب با هرپايه تحصيلي ويژه دختران تدوين شده‌اند.

علامهايها چگونه خود را ارزيابي ميکنند؟

معتقديم کودک به عنوان يک شهروند در آينده مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي گوناگوني خواهد داشت. پس سعي مي‌کنيم مسئوليت پذيري، درک و کمک به ديگران را از همين امروز به او آموزش دهيم. «دختران علامه‌اي» در مدرسه با مفهوم تقسيم کار آشنا مي‌شوند و ياد مي‌گيرند که چه در مدرسه، چه در خانواده و چه در اجتماع داراي وظايف و تکاليفي هستند. دراين راستا دفترچه‌هاي مختلفي، در اختيار بچه‌ها قرار مي‌گيرد. آن‌ها با دفترچه «منِ بهترين» رفتارشان را کنترل مي‌کنند.

با دفترچه «منِ دانش‌آموز» فعاليت‌هاي آموزشي خود را ارزيابي کرده و با دفترچه « تقسيم کار» وظايفشان را در مدرسه و خانواده مرور مي‌‌کنند. «دختران علامه‌اي» سعي مي‌کنند همواره کارهاي خود را پايش کنند. چه درمدرسه، چه در خانواده و چه در اجتماع. پس «دانش‌‌آموزان علامه‌اي» دختران مسئوليت‌پذيري هستند، چه در مورد پيشرفت تحصيلي‌شان چه درباره پرورش استعدادها و رشد توانمندي‌هايشان. اينجا مدرسه‌اي است براي دختران علامه‌اي...