موفقیت ها

موفقیت های آموزشی

کسب مدال برنز المپیاد -واحد فرمانیه
کسب مدال برنز المپیاد ریاضی نوجوانان (مبتکران)-واحد فرمانیه

مطالعه کامل