موفقیت ها

موفقیت های آموزشی

پاسداران: دختران علامه ای بر سکوی دوم مسابقات خلیج فارس
تیم رباتیک دبیرستان دوره اول دخترانه مجتمع علامه طباطبایی- واحد پاسداران، مقام دوم لیگ مقدماتی مسابقات رباتیک «جام خلیج فارس» را در سطح شهر تهران را به دست آورد.

مطالعه کامل

پاسداران: کسب مقام سوم سازه ماکارونی استان تهران
بهمن 97؛ تیم پژوهشی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران رتبه سوم استانی هفتمین دوره مسابقات پژوهان دانش آموزی را به دست آورد.

مطالعه کامل

واحد پاسداران؛ راه یابی 7 دانش آموز به مرحله نهایی المپیاد کشوری
فروردین 97؛ هفت نفر از دانش آموزان دبیرستان دوره دوم واحد پاسداران به مرحله دوم المپیاد دانش آموزی کشور راه پیدا کردند.

مطالعه کامل

برترین های امتحانات نوبت اول واحد فرمانیه
دانش آموزان برتر امتحانات نوبت اول دبیرستان دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد فرمانیه معرفی شدند.

مطالعه کامل

برترین های واحد آبشناسان در نیمسال اول
سال تحصیلی 97 - 96؛ نفرات برتر نیمسال اول دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد آبشناسان معرفی شدند.

مطالعه کامل

برترین دانش آموزان واحد تهرانپارس در نوبت اول معرفی شدند
دانش آموزان برتر شش پایه پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس در نیمسال اول مشخص شدند.

مطالعه کامل

برترین های امتحانات نوبت اول واحد دخترانه پاسداران
دانش آموزان برتر آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی که بهترین عملکرد را در امتحانات نوبت اول داشتند معرفی شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر نیمسال اول واحد گلستان معرفی شدند
دانش آموزان ممتاز دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد گلستان که در آزمونهای نوبت اول بهترین نتایج را کسب کردند، مشخص شدند.

مطالعه کامل

معرفی پاسدارانی های برتر در امتحانات نوبت اول
دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران که در امتحانات نوبت اول بهترین نتایج را کسب کرده اند مشخص شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر نیمسال اول تحصیلی واحد میرداماد معرفی شدند
دانش آموزان دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد میرداماد که در امتحانات نوبت اول بهترین نمره ها را کسب کردند مشخص شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر آزمونهای نیمسال اول واحد شریعتی معرفی شدند
آزمونهای نوبت اول سال تحصیلی 97-96 در دی ماه برگزار شد و نفرات برتر و پیشرفتی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی معرفی شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر آزمونهای نیمسال اول واحد پاسداران دوره دوم
آزمونهای نوبت اول سال تحصیلی 97-96 در دی ماه برگزار شد و نفرات برتر و نفرات پیشرفتی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران معرفی شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر واحد ادونس در آزمون جامع شماره یک
آذر 96؛ نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد ادونس در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر واحد دخترانه پاسداران در آزمون جامع شماره یک
آذر 96؛ نفرات برتر دبیرستان دوره اول دخترانه علامه طباطبایی - واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک
آذر 96؛ نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد پاسداران در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر واحد گلستان در آزمون جامع شماره یک
آذر 96؛ نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد گلستان در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر واحد فرمانیه در آزمون جامع شماره یک
آذر 96؛ نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد فرمانیه در آزمون جامع شماره یک (23 آذر) مشخص شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر واحد آبشناسان در آزمون جامع شماره یک
آذر 96؛ نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد آبشناسان در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند.

مطالعه کامل

نفرات برتر واحد میرداماد در آزمون جامع شماره یک
آذر 96؛ نفرات برتر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی - واحد میرداماد در آزمون جامع شماره یک مشخص شدند.

مطالعه کامل