حوزه قائم مقام مجتمع

مرجعی برای هماهنگی همه واحدها

حوزه قائم مقام مجتمع

معاونت هماهنگی زیرنظر مدیرعامل ناظر به همه‌ی فعالیت های آموزشی و ستادی است.