معاونت هماهنگی

مرجعی برای هماهنگی همه واحدها

معاونت هماهنگی

معاونت هماهنگی زیرنظر مدیرعامل ناظر به همه‌ی فعالیت های آموزشی و ستادی است.