شورای عالی فرهنگی و هنری

تدوين سند جامع فرهنگی مجتمع با نگاه بومی

شورای عالی فرهنگی و هنری

با وظايف و اختيارات شوراي عالي فرهنگي، هنري مجتمع علامه طباطبايي آشنا شويد

راهبرد اصلی «شورای عالی فرهنگی، هنری» مجتمع علامه طباطبايی، ارائه الگويی مناسب برای زندگی دانش‌آموزان است. برای اين مهم، تقويت قدرت انتخاب، ايجاد انگيزه و تقويت روحيه تعبد، پشتکار و تلاش مستمر برای رسيدن به هدف، انسان دوستی و.. از جمله موارد مد‌نظر اين شورا است. «شورای عالی فرهنگی، هنری» مجتمع، فعاليت‌های فرهنگی را در 13 عنوان نظير آموزش خانواده، کانون قرآن و عترت، کانون فرهنگی مدارس، بهداشت، اوقات فراغت، توليد محتوای فرهنگی و... دسته‌بندی کرده است که برای هر کدام موضوعاتی خاص تعريف شده‌است. بطور مثال در کانون فرهنگی مدارس کلاس‌های سرود، نقاشی، تاتر، خطاطی، معرق و.. برنامه‌ريزی شدهاست تا دانش‌آموزان مهارت‌های هنری را بياموزند. طراحی‌ و اجراي کلان برنامه‌های مرتبط با اقامه نماز جماعت، برنامه‌های مناسبتی و ايام‌الله نيز از جمله مسئوليت‌های شورای عالی فرهنگی، هنری مجتمع علامه‌طباطبايی است.

 شورايی برای تدوين سند فرهنگی

يکی از مهمترين مسئوليت‌‌های شورای عالی فرهنگی، هنری تدوين سند فرهنگی مجتمع علامه‌طباطبايی است. سندی که در آن، اهداف مشخصی بر اساس نگاه بومی ترسيم شدهاست تا  فعاليت‌ها بدور از اعمال سليقه انجام شود. اين شورا در حوزه امور تربيتی و فعاليت‌‌های پرورشی مجموعه‌ايی از برنامه‌ها را طراحی و اجرا می‌کند که به نهادينه کردن صفات اخلاقی در دانش‌آموزان کمک کند. «شورای عالی فرهنگی، هنری» به فعاليت‌های پرورشی توجهی خاص دارد و آن را بازوی کمکی امور تربيتی می‌داند.

توجه به خرد جمعی و ايجاد وحدت رويه در تدوين برنامه‌های فرهنگی، هنری از اصول شورا بوده و برای هر کدام از موضوعات کلان مندرج در سند جامع فرهنگی مجتمع علامهطباطبايی، برنامه‌هایی در حال تدوين است. شورا همچنين علاوه بر برنامه‌ريزی و اجرا، نظارت بر حسن انجام امور فرهنگی را در سطح مجتمع بر عهده دارد.

اعضای شورای عالی فرهنگی، هنری

شورای عالی فرهنگی، هنری مجتمع هر هفته با ترکيب معاونان فرهنگی واحدهای ميرداماد، آبشناسان، فرمانيه، گلستان، پاسداران و مدير واحدهای آبشناسان و نياوران تشکيل می‌شود. معاون آموزشی مجتمع و مدير واحدهای گلستان، ميرداماد و فرمانيه نيز بعنوان عضو مدعو در جلسات شورای عالی فرهنگی، هنری شرکت می‌کنند تا برنامه‌ريزی و راهبری برنامه‌های فرهنگی و هنری مجتمع علامه‌طباطبايی با تطبيق برنامه‌های فرهنگی و آموزشی انجام شود.