هيأت موسس

24 سال تلاش در راه آموزش و پرورش فرزندان ایران

هيأت موسس

* آقای حسن توفیق حق با بیش از 44 سال تجربه خدمت در آموزش و پرورش، 24 سال پیش اولین مدرسه علامه طباطبایی را بنیان نهاد. وی عضو  هیات موسس مجتمع علامه طباطبایی و رئیس هیات مدیره موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی است. یازده مدرسه علامه طباطبایی در مقاطع پیش دبستان و دبستان، دبیرستان دوره اول و دبیرستان دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی در مالکیت موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی قرار دارد. 

 

* آقای یاسر توفیق حق با بیش از 15 سال سابقه، هم اکنون عضو هیات موسس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی است. وی بعنوان مدیرعامل موسسه اندیشه مهر علامه طباطبایی هم اکنون مسئولیت یازده واحد آموزشی را بر عهده دارد.