نشریات

نشریات مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی

نشریات

* برای دانلود برشور موفقیت های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی روی جلد زیر کلیک کنید.* برای دانلود فایل PDF  شماره بیست و سوم و بیست و چهارم ماهنامه «هفت و نیم» - تیر و مرداد 99 - روی جلد زیر کلیک کنید.* برای دانلود فایل PDF  شماره بیست و یکم و بیست و دوم ماهنامه «هفت و نیم» - اردیبهشت و خرداد 99 - روی جلد زیر کلیک کنید.


* برای دانلود فایل PDF  شماره نوزدهم و بیستم ماهنامه «هفت و نیم» - اسفند 98 و فروردین 99 - روی جلد زیر کلیک کنید.


* برای دانلود فایل PDF  شماره هجدهم ماهنامه «هفت و نیم» - بهمن 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.


* برای دانلود فایل PDF  شماره هفدهم ماهنامه «هفت و نیم» - دی 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.


* برای دانلود فایل PDF  شماره شانزدهم ماهنامه «هفت و نیم» - آذر 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.


* برای دانلود فایل PDF  شماره پانزدهم ماهنامه «هفت و نیم» - آبان 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.* برای دانلود فایل PDF  شماره چهاردهم ماهنامه «هفت و نیم» - مهر 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره سیزدهم ماهنامه «هفت و نیم» - شهریور 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.* برای دانلود فایل PDF  شماره دوازدهم ماهنامه «هفت و نیم» - مرداد 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.


 

* برای دانلود فایل PDF  شماره یازدهم ماهنامه «هفت و نیم» - تیر 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره دهم ماهنامه «هفت و نیم» - خرداد 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره نهم ماهنامه «هفت و نیم» - اردیبهشت 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره هشتم ماهنامه «هفت و نیم» - فروردین 98 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره هفتم ماهنامه «هفت و نیم» - اسفند 97 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره ششم ماهنامه «هفت و نیم» - بهمن 97 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره پنجم ماهنامه «هفت و نیم» - دی 97 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره چهارم ماهنامه «هفت و نیم» - آذر 97 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره سوم ماهنامه «هفت و نیم» - آبان 97 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره دوم ماهنامه «هفت و نیم» - مهر 97 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  شماره اول ماهنامه «هفت و نیم» - خرداد 97 - روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود پیش شماره اول ماهنامه هفت و نیم که در دی ماه منتشر شده است روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  پیش شماره ماهنامه «هفت و نیم» که خردادماه امسال منتشر شده است می توانید روی جلد زیر کلیک کنید. 

 

* برای دانلود فایل PDF  کتاب «بهشت انس»روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  «ویژه نامه منطقه1: 12 سال دریک مدرسه تحصیل کنید» روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  بروشور«معرفی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران»روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF  بروشور «علامه‌ای می‌شویم»روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF «دومین نشریه پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران» روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF نشریه «محصلان جهانی،دانش آموزان علامه‌ای »روی جلد زیر کلیک کنید.

 

* برای دانلود فایل PDF «اولین نشریه پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران» روی جلد زیر کلیک کنید.