بانک سوالات

مجموعه آزمون ها، پاسخنامه ها و جزوه های آموزشی مدارس علامه طباطبایی

بانک سوالات

این بخش برای ارائه نمونه سوالات و جزوه های تهیه شده در مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی و همچنین دسترسی آسان و سریع دانش آموزان علامه ای و غیرعلامه ای به آزمونها، پاسخنامه های تشریحی، نمونه سوالات و جزوه های تهیه شده توسط دبیران راه اندازی شده است. محتوای این بخش به روز رسانی می شود.                                 پرسشنامه ها و پاسخنامه های تفکیکی آزمون جامع پایان تابستان (پایه دوازدهم)/  26 شهریور 1399 


جلد آزمون رشته ریاضی
جلد آزمون رشته تجربی

فارسی 3 آرایه
فارسی 3 دستور
عربی3
دینی3
زبان3
ریاضی پایه 1
ریاضی پایه2
هندسه پایه
هندسه 3
گسسته
زیست 3
فیزیک فصل یک دهم
فیزیک فصل 3 دهم
فیزیک3
شیمی 3


پرسشنامه ها و پاسخنامه های تفکیکی آزمون جامع پایان تابستان (پایه دهم و یازدهم)/  22 شهریور 1399

پایه دهم:
فارسی
عربی
ریاضی
هندسه
زیست
فیزیک
شیمی

پایه یازدهم:
عربی
هندسه
حسابان
آمار
ریاضی
فارسی آرایه
فارسی دستور
زیست
شیمی
فیزیک

پرسشنامه ها و پاسخنامه های تفکیکی آزمون جامع پایان تابستان/  31 مرداد 1399


پایه هفتم:
ریاضی هفتم
علوم هفتم

پایه هشتم:
ریاضی هشتم
علوم هشتم

پایه نهم:
ریاضی نهم
علوم نهمپرسشنامه ها و پاسخنامه های تفکیکی آزمون نردبام/ مرحله اول/ 17 بهمن 1398

* پرسش نامه آزمون نردبام/ پایه هفتم

- پاسخنامه آزمون نردبام/ پایه هفتم

پایه هشتم

* پرسش نامه آزمون نردبام/ پایه هشتم

- پاسخنامه آزمون نردبام/ پایه هشتم

پایه نهم

* پرسش نامه آزمون نردبام/پایه نهم

- پاسخنامه آزمون نردبام/ پایه نهم

پایه نهم

 

پایه هشتم

 

پایه هفتم

پایه نهم 

پایه هشتم

پایه هفتم 

پایه هفتم:

پایه هشتم:

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

 

 

سوال و پاسخنامه آزمون درس هنر

 

 

 

 

 

 

نمونه سوالات این بخش برای امتحانات نوبت دوم توسط دبیران مدارس علامه طباطبایی به صورت اختصاصی برای انتشار در سایت alameh.ir طراحی شده است.

 

نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی

نمونه سوالات درس عربی

نمونه سوالات درس علوم

نمونه سوالات درس زبان انگلیسی

نمونه سوالات نوبت دوم درس پیام های آسمانی

نمونه سوالات نوبت دوم درس ریاضی

 

نمونه سوالات نوبت دوم درس قرآن 

 

پاسخنامه سوالات پایه نهم

 

پاسخنامه سوالات دفترچه اختصاصی پایه هشتم

پاسخنامه سوالات دفترچه عمومی پایه هشتم

 

پاسخنامه سوالات دفترچه اختصاصی پایه هفتم

پاسخنامه سوالات دفترچه عمومی پایه هفتم

پایه هفتم:

پایه هشتم

پایه نهم 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایه هفتم:

پایه هشتم:

پایه نهم:

 

آزمون عربی: 

پایه هفتم:

پایه هشتم:

پایه نهم:

 

آزمون زبان انگلیسی:

 

آزمون دینی:

آزمون دفاعی:

 

آزمون تفکر:

 

آزمون مطالعات اجتماعی: 

 

آزمون علوم: